WATMOOKTARA SCHOOL

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอนตารางสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                                                                                                                                        โรงเรียนวัดมุขธารา                                                                                                                                                                                                                                            ชื่อผู้สอน นางสาวเบญจวรรณ ศรีนิรัตน์


  
         เวลา         
  
  วัน

08.30 – 09.30 

09.30 – 10.30 

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 

12.30 – 13.30 

13.30 – 14.30 

14.30 – 15.30 

จันทร์


ภาษาอังกฤษ
. 2//2พัก
กลางวัน

ภาษาอังกฤษ
. 2/1อังคารภาษาอังกฤษ
. 6/2
ภาษาอังกฤษ
. 2/2

พุธ
ภาษาอังกฤษ
. 2/1
พฤหัสบดี


ภาษาอังกฤษ
. 6/2

ศุกร์


ภาษาอังกฤษ
. 2/2

ภาษาอังกฤษ
. 2/1วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 15 - วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555

สัปดาห์ที่ 1
ภาระกิจที่้ทำในตอนเช้า
         - ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ดิฉันและเพื่่อนพาตัวแทนนักเรียนชั้นม. 1-3 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ สถาบันพัฒนาวิชาการ เค ที พี.


ภาระกิจที่้ทำในตอนบ่าย
             - ดิฉันและเพื่่อนก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนที่เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ สถาบันพัฒนาวิชาการ เค ที พี.